ΜΟΣΧΑΤΟ 

Δείτε αναλυτικά

Last updated: about 2 months ago

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Ν.Π.Ι.Δ.), ύστερα από την υπ’ αριθ. 53/26-07-2021 απόφαση του Δ.Σ, για την κάλυψη των αναγκών της Β’ βάρδιας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών με αναπηρίες, που υλοποιείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και τη δράση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και τη λειτουργία της Β’ βάρδιας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης  Παιδιών με αναπηρίες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρης απασχόλησης), διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Διαβάστε την ανακοίνωση

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.