Connect with us

Subscribe

ΤΑΥΡΟΣ

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Ανακοίνωση για την εγγραφή βρεφών & νηπίων για τη Σχ. χρονιά 2022-2023

Ανακοίνωση

Καλούνται οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας να υποβάλλουν «Αίτηση – ενδιαφέροντος» προσκομίζοντας και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο) σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, για το φορολογικό έτος 2021 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 έως 31/12/2021).

Εκκαθαριστικό Σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν θα είναι αποδεκτό και θα συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στο εισόδημα θα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία της Ανακοίνωσης για όλες τις αιτούσες. Σε περίπτωση που προσκομιστεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

Επιπλέον:

 • για διαζευγμένους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • για γονείς σε χηρεία απαιτείται: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • για τις άγαμες μητέρες απαιτείται: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τετραμήνουπριν από την ημερομηνία της  Ανακοίνωσης.
 • για τις ανάδοχες μητέρες απαιτείται: Οποιοδήποτε έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
 • Δικαιολογητικά απασχόλησης ανά περίπτωση

(Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 αφορούν και τους δύο γονείς).

 • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτούνται:
 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της Ανακοίνωσης. Επίσης, εργόσημα /αντίγραφο ενσήμων εκτυπωμένο από τον ΕΦΚΑ ή διαδικτυακά από το  www.efka.gov.gr του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αναγγελία πρόσληψης για νεοπροσληφθέντες.
  •  Για εργαζόμενους  στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται:
 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα  και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της Ανακοίνωσης.

4.3  Για αυτοαπασχολούμενο γονέα, απαιτούνται:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

4.4Για άνεργους γονείς, απαιτούνται:

 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία της Ανακοίνωσης.

4.5 Βεβαίωση φοίτησης τελευταίου εξαμήνου από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού ιδρύματος   για γονείς που είναι φοιτητές ή μαθητές με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται (σε αυτή την περίπτωση δεν μοριοδοτείται η κάρτα ανεργίας).

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (TAXIS NET) ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας.

Υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

 • Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (περιλαμβάνεται στα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέ­πονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες, έκτος των προαναφερόμενων δικαιολογητικών απαιτούνται:
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
 • Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
 • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ) σε ισχύ για παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ή από Δημόσιο νοσοκομείο ή ιατροπαιδαγωγικό κέντρο για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 • Αποδεικτικό εξόφλησης των τροφείων τουλάχιστον έως 31-05-2022, εφόσον βέβαια υποχρεούνταν οικονομικής συμμετοχής (για τις αιτήσεις επανεγγραφών βρεφών-νηπίων).

Όσοι δεν είναι ταμειακά ενήμεροι δεν μοριοδοτούνται σε καμία κατηγορία.

 1. Αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και από τους δύο γονείς.
 2. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δεν θα έχουν ξεκινήσει τα πρόγραμματα εγγραφών ΕΣΠΑ, οι γονείς υποχρεούνται να αποδεχτούν ότι, εφόσον είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Εάν ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης τότε αυτόματα το παιδί χάνει τη θέση του στη δομή.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από τη Διεύθυνση των παιδικών σταθμών κατά την εγγραφή και δεν προσκομιστεί συνιστά λόγο απόρριψης.

          Η φιλοξενία των παιδιών που θα επιλεγούν θα πραγματοποιείται στις Δομές της Δημοτικής Κοινότητας κατοικίας τους.

Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα επιδοτούμενα προγράμματα  ΕΣΠΑ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ θα συμμετέχει με τις δομές του και για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Οι γονείς που φιλοξενούνται τα παιδιά τους στις Δομές μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων  ΕΣΠΑ, καθώς και οι νέες εγγραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις για φιλοξενίαμέσω των παραπάνω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβάλουν αίτηση και στο ΕΣΠΑ με πλήρη φάκελο. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων δεν θα έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα εγγραφών ΕΣΠΑ, οι γονείς υποχρεούνται να αποδεχθούν ότι, εφόσον είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Εάν ο φάκελος που έχει υποβληθεί δεν είναι πλήρης τότε αυτόματα το παιδί χάνει τη θέση του στη δομή. Σχετικά με την εγγραφή των βρεφών και των νηπίων που θα επιλεγούν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (δικαιούχοι voucher), ισχύουν τα εξής:Οι νέες εγγραφές καλύπτονται με σειρά μοριοδότησης αφού ολοκληρωθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.Εάν ένα παιδί, που έχει εγγραφεί μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στις δομές μας παραιτηθεί από το πρόγραμμα  αυτόματα χάνει τη θέση του στη δομή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.Κάτοικος Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου 20 μόρια
2.Παιδί εγγεγραμμένο στις Δομές τη σχολική χρονιά 2021-2022 80 μόρια
3.Αίτηση επανεγγραφής αδελφού/ης σε Δομή του ΝΠΔΔ  30 μόρια

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1.Άγαμη μητέρα ή πατέρας25 μόρια
2.Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (διαζευγμένοι γονείς, γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, γονέας φοιτητής ή μαθητής)20 μόρια
3.Γονείς σε χηρεία50 μόρια
4.Ανάδοχη οικογένεια30 μόρια
5.Άτομο στην οικογένεια  με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (πατέρας, μητέρα, τέκνο)30 μόρια
6.Για κάθε τέκνο στην οικογένεια5 μόρια

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Για εισοδήματα)

1.0.000,00€  –  20.000,00€ 30 μόρια
2.20.001,00€ –  40.000,00€ 20 μόρια
3.40.001,00€  – 50.000,00€ 5 μόρια
4.50.001,00€  και πάνω 0 μόρια

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1.Εργαζόμενες μητέρες με πλήρη απασχόληση30 μόρια
2.Εργαζόμενες μητέρες με μερική  απασχόληση ή εποχική εργασία ή αυτοαπασχολούμενη20 μόρια
3.Άνεργη μητέρα5 μόρια
4.Εργαζόμενος πατέρας10 μόρια
5.Άνεργος πατέρας5 μόρια
6.Άνεργοι και οι δύο γονείς20 μόρια

*Για κάθε επιμέρους κριτήριο θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

Σημείωση: Μηνιαία οικονομική εισφορά:

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 20.000,00 €           u 50 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 30.000,00 €           u 70 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 40.000,00 €           u 90 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 50.000,00 €           u 150 €

þ   Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα άνω των 50.001€          u 200 €

Η συμμετοχή καταβάλλεται για όλο το σχολικό έτος ανεξάρτητα από τις πιθανές απουσίες των νηπίων (οποιασδήποτε αιτιολογίας).

O μήνας Ιούλιος   καταβάλλεται κατά το ήμισυ τους μήνες Νοέμβριο και Απρίλιο.

Σε περίπτωση ύπαρξης ωφελούμενης μητέρας της οποίας φιλοξενούνται δύο παιδιά και άνω (αδέλφια) χορηγείται έκπτωση 20% στο δεύτερο παιδί.

 Τα κοινωνικά περιστατικά με αποδεικτικά έγγραφα ή έγγραφο της κοινωνικής υπηρεσίας απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή καθώς και οι γονείς που έχουν εγγράψει τρία παιδιά (αδέλφια) απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή για το τρίτο παιδί.

Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ένας από τους γονείς πάψει να εργάζεται καθώς και στους πολύτεκνους γονείς χορηγείται έκπτωση ποσοστού 30% και στους τρίτεκνους 20%.

Σε παράλληλες περιπτώσεις ισχύει η έκπτωση με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνυπολογίσουν αθροιστικά.

Οι αιτήσεις εγγραφών υποβάλλονται από την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2022 έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://polmoschatotavros.intellisoft.gr/

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου www.dimosmoschatoutavrou.gr από 18/07/2022.

•        Τα παιδιά των επανεγγραφών θα ξεκινήσουν έως 09/09/2022, ενώ οι νέες επιλογές έως 16/09/2022.

Η Πρόεδρος

Λουκάκη Δέσποινα

Newsletter Signup

Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μοσχάτο: Στο χαρτοφυλάκιο της DKG Development το κτίριο που στεγαζόταν το Homestores Ανδρεάδης

ΜΟΣΧΑΤΟ

Ανανεωμένο & πλήρες το ψηφοδέλτιο της παράταξης του κ. Ανδρέα Ευθυμίου

ΤΑΥΡΟΣ

Lunar Space: Zητάμε εγκάρδια συγγνώμη από όλους τους κατοίκους..

ΜΟΣΧΑΤΟ

Μοσχάτο: Καταγγελίες & περιστατικά κακοποίησης γατιών στην πλ. Ανδρέα Παπαδημητρίου

ΜΟΣΧΑΤΟ

Advertisement
Connect
Newsletter Signup