ΜΟΣΧΑΤΟ 

Last updated: last week

Με απόφαση που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Κατά τη διάρκεια απουσίας του ∆ηµάρχου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου, από 10-8-2019 έως και 20-8-2019, καθήκοντα ∆ηµάρχου θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος - Αναπληρωτής ∆ηµάρχου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Γεώργιος ∆αµηλάκος.

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.