ΜΟΣΧΑΤΟ 

Σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υπογράφει ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου

Last updated: about 4 months ago

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν ειδικό συνεργάτη σε θέματα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με την ειδικότητα ΠΕ 3 Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

Αναλυτικότερα ο υποψήφιος/α πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις και 15ετη τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα : σύνταξη τεχνικών μελετών και επίβλεψης έργων δημοσίου, άριστη γνώση της σχετικής νομοθεσίας, άριστη γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας και του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικών προγραμμάτων λογισμικού συναφών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, εμπειρία διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και γενικότερα γνώσεις σε θέματα λειτουργίας Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΤΑ.

Η γνώση των τοπικών θεμάτων και απαιτήσεων που αφορούν τις δυο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου θα ληφθούν υπ΄οψιν. Τα προσόντα για την πλήρωση αυτής είναι:

 Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (11 ως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή υπεύθυνη δήλωση από την αίτηση, του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

 Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτιμία πτυχίου με τίτλων σπουδών που χορηγούν τα ΑΕΙ

 Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (15) ετών στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Μέλος του Τ.Ε.Ε. εφόσον απαιτείται 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Σχετικό βιογραφικό σημείωμα.

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, δημοσιεύσεις, κ.λ.π που να αποδεικνύεται η εμπειρία.

5. Κάθε άλλο συναφές έγγραφο με το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΡΑΗ 36 & ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. πληροφορίες στα τηλ.: 2132019604 - 621.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα ή της ανάρτησής της και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Speed up your social site in 15 minutes
 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.