ΜΟΣΧΑΤΟ 

Όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Last updated: about 4 months ago

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1α & 2β του άρθρου 61 του Ν 4257/14-4-2014.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης την Τρίτη 26 Μαΐου  και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής &  Οριστικής  Παραλαβής του Έργου : << Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου >> προϋπολογισμού  131.543,55 € .

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.dimosmoschatou-tavrou.gr)

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ