Last updated: on February 12, 2018

Στην αντεπίθεση περνά ο Αντιδήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου κ. Γιώργος Φελλάς, έπειτα από αρνητικά σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αφορούν την κατάσταση του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο του Φωστήρα, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Φελλάς παραθέτει την έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου για το θέμα.
 
Διαβάστε την ανάρτηση του κ. Αντιδημάρχου:
 

Επειδή διατυπώθηκαν απορίες και ερωτήματα για το μεγάλο αθλητικό έργο του Δήμου μας που αφορά την ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο γήπεδο του Φωστήρα Σπύρος Γιαλαμπίδης από δημοτικούς πόρους, παραθέτω τη σχετική έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου για το θέμα.
Προφανώς κάποιοι ενοχλούνται από το έργο μας.
Μάλλον δεν θέλουν να γίνεται τίποτε για να έχουν να λένε…
Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.
Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το καλό του Ταύρου και του Μοσχάτου.
Παρακάτω η απάντηση της Διεύθυνσης Πρασίνου.


Μοσχάτο 12 /2/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ: 2701
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Πρασίνου και κηποτεχνίας
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, Τ.Κ.183.45
Τηλ.: 213-2036208
FAX: 213-2036228
e-mail:kbalndounis@0168.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες:Μπαλντούνης Κων/νος

 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΄΄ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ¨ (ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΣΤΗΡΑ) »

Σχετικά με ορισμένες απόψεις (κριτική) αναφορικά με την ανακατασκευή στο χλοοτάπητα του Δημοτικού Γηπέδου «Σπύρος Γιαλαμπίδης» η γνώμη της Υπηρεσίας έχει ως εξής:
1) Διατυπώνεται η άποψη ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί πολλά δημοτικά χρήματα για την συντήρηση και την ανακατασκευή του χλοοτάπητα…»: Η άποψη αυτή είναι ατεκμηρίωτη στην πραγματικότητα ισχύει το εντελώς αντίθετο. Από το 2012 έγινε συστηματική προσπάθεια για τη μείωση και περιστολή των δαπανών με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (διαχειριστικός εξορθολογισμός) στο συγκεκριμένο αντικείμενο με εύστοχες παρεμβάσεις της Υπηρεσίας και την υιοθέτησή τους από τη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα:
α) μείωση του κόστους στην άρδευση με την προσθήκη δύο (2) γραμμών, γεγονός που μείωσε το κόστος κατά τουλάχιστον 7.000,00€ ετησίως.
β) Συγκρότηση μελέτης για συντήρηση μέσω συμβασιοποιημένης σχέσης από το 2014, που μείωσε το κόστος της ετήσιας συντήρησης περίπου στο 40% με ταυτόχρονη εξοικονόμηση εργατοωρών για άλλες ανάγκες της υπηρεσίας προς όφελος των δημοτών.
Οι κινήσεις αυτές στα πλαίσια χρηστής και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων επέτρεψαν την ωρίμανση της δημιουργίας οικονομικής συσσώρευσης που απετέλεσε τη μαγιά για τη δυνατότητα της ανακατασκευής του τάπητα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η προηγούμενη ανακατασκευή του Γηπέδου έγινε το 1996 και κόστισε 71.000.000 δραχμές..
2) Εκφράζεται από ορισμένους, ο υπαινιγμός ότι το ύψος του προϋπολογισμού των 199.396,95€ είναι υπερβολικό, έκφραση που διατυπώνεται από την πρόταση «με αποκορύφωμα την περσινή….».
Υποθέτουμε ότι ο φορέας των αντίστοιχων απόψεων έχει τουλάχιστον ασχοληθεί με την άρθρωση των αντικειμένων των εργασιών που ήταν:
• Προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
• Εγκατάσταση σύγχρονου αρδευτικού δικτύου.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η υπηρεσία και η Διοίκηση έλαβαν υπόψη τους την ευνοϊκή συγκυρία στην αγορά και δημιούργησαν προϋπολογισμό κοντά στην υλοποίηση, γεγονός που φαίνεται και από το ποσοστό της έκπτωσης (περίπου 11%) .
Το είδος του χλοοτάπητα που επιλέχτηκε και η αιτιολογία για την επιλογή αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. 78/2016 μελέτη της Δ/νσης Πρασίνου & Κηποτεχνίας. Εκεί αναφέρεται ότι το είδος είναι στην κατηγορία των θερμόφιλων ειδών, που σημαίνει όταν οι θερμοκρασίες κατεβούν κάτω από ένα ορισμένο όριο, οι τάπητες εισέρχονται σε περίοδο μείωσης της δραστηριότητάς τους , που είναι και το μοναδικό μειονέκτημα του συγκεκριμένου είδους τάπητα και που θεραπεύεται με επισπορά με ψυχρόφιλα όπερ και εγένετο τον Νοέμβριο στο συγκεκριμένο.

Αντ’ αυτού τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης επιλογής είναι περισσότερα:
 Πιο συνεκτικός και παχύς τάπητας γεγονός που ελαττώνει τις καταπονήσεις των αθλητών και μειώνει τους τραυματισμούς (κριτήριο χρήστη)
 Μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες (κριτήριο περιβαλλοντικής οικονομίας)
 Μεγαλύτερη αντοχή στην αλατότητα (κριτήριο περιβαλλοντικής οικονομίας)
 Μικρότερη ανάγκη στις υδατικές απαιτήσεις (κριτήριο περιβαλλοντικής οικονομίας)
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους θερμόφυλλους τάπητες βλέπετε: (Ιωάννης Γ. Σπαντιδάκης – Γεωπόνος – Κηποτέχνης – Γράστις Επιστήμη και τεχνική του χλοοτάπητα).
Απόδειξη της τεχνικής αρτιότητας και ιδιαίτερα του στραγγιστικού δικτύου ήταν το γεγονός ότι στις 16/11/2017 είχαμε πλημμυρικό ύψος βροχής 55mm (μετεωρολογικός σταθμός ‘ΓΚΑΖΙ’ και όλη η μάζα του ύδατος παρωχήθηκε μέσω του στραγγιστικού δικτύου δίχως να δημιουργηθούν προβλήματα καταστροφής στην επιπέδωση της επιφάνειας που είναι και ο πρώτος κίνδυνος σε κάθε ανακατασκευή τάπητα.
Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι το χαμηλότερο επίπεδο μιας ευρύτερης επιφάνειας, γεγονός που ελήφθη υπόψη στην πυκνότητα του δικτύου στράγγισης.
Σε ότι αφορά τις διαδικασίες παραλαβής εφαρμόστηκαν με κάθε επιμέλεια οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον Ν.4412/2016 για το αντίστοιχο αντικείμενο εργασιών.
Με το με αρ. ΔΥ/7-12-2017 έγγραφο που αφορά την Εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 11262/17-5-2017 σύμβασης η υπηρεσία μας ενημέρωσε την Επιτροπή Παραλαβής για την ύπαρξη κωλύματος του ανάδοχου αναφορικά με τις πιστοποιήσεις. Με βάση την αναφορά της Υπηρεσίας η Επιτροπή Παραλαβής δεν έχει παραλάβει την εργασία έως τώρα και αναμένει την προσκόμιση των σχετικών πιστοποιήσεων.
Ο δε ανάδοχος αμελλητί έχει αιτηθεί στους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης για την χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΑΛΝTΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 
 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.