ΤΑΥΡΟΣ 

Σύμφωνα με αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο

Last updated: on February 16, 2021

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόμενη εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της πρόσληψης από το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα σαράντα οκτώ (48) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με οκτάμηνη διάρκεια συμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανόμενης της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγεία, λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 και συγκεκριμένα:

Α. σαράντα (40) εργαζομένων, ειδικότητας ΥΕ εργατών/τριων καθαριότητας

Β. ενός (1) ΔΕ Μηχανοτεχνίτη

Γ. ενός (1) ΔΕ Οδηγού Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος

Δ. ενός (1) ΔΕ Χειριστή μηχανήματος έργων Δ. τριών (3) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ

Ε. ενός (1) ΠΕ χημικού μηχανικού και ΣΤ. ενός (1) ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ μηχανικού Η/Υ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης για διάρκειας οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.