ΤΑΥΡΟΣ 

Σύμφωνα με αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο

Last updated: on July 21, 2021

Σύμφωνα με αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έγγραφο, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ( 15.979,88 ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με ΚΑΕ 15.6261.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων (ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.