ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Last updated: about 2 months ago

Σύμφωνα με αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση

 

Σύμφωνα με την απόφαση σε σύνολο 5 αντιδημάρχων οι 4 έρχονται από την περιοχή του Μοσχάτου!

Αναλυτικότερα:

1) Αναπληρωτής ∆ηµάρχου, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος , Κυκλικής Οικονοµίας και
Ανακύκλωσης, Περισυλλογής εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, Αθανάσιος Ντερέκας
στον οποίο µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
2
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα
του τµήµατος αποκοµιδής, διαχείρισης ανακύκλωσης αδρανών υλικών, του τµήµατος κίνησης οχηµάτων και
δηµοτικής συγκοινωνίας
β) Την εποπτεία του τµήµατος συντήρησης οχηµάτων, τη ∆ιαχείριση Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών
µηχανολογικού εξοπλισµού.
γ) Την µέριµνα για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
 
δ) Την τέλεση των πολιτικών γάµων
ε) Τη υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων,
την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου καθώς και την υπογραφή για τη
χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
Αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο στα καθήκοντά του όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
 
 Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
 
2) Αντιδήµαρχος Πρασίνου και Κηποτεχνίας, Παιδικών χαρών, φροντίδας αδέσποτων ζώων,
Συντονισµού των Αθλητικών δραστηριοτήτων και συντονισµού και επίβλεψης της Πολιτικής
Προστασίας, Γεώργιος Φελλάς
στον οποίο µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας και ειδικότερα του τµήµατος µελετών
και εποπτείας και του τµήµατος συντήρησης πρασίνου περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων.
β) Την εποπτεία των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αναβάθµισης πρασίνου του ∆ήµου (τεχνικά µέσα,
εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κ.λπ.).
γ) Την µέριµνα για τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
δ) Την µέριµνα για τη συντήρηση των πάρκων και πλατειών, συµπεριλαµβανοµένων και των συντριβανιών
του ∆ήµου.
ε) Την µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
στ) Το συντονισµό των Αθλητικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου σε συνεργασία µε τους καθ΄ύλην αρµόδιους
εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
ζ) την µέριµνα για τους κανόνες τήρησης της σωστής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εµποροπανηγύρεων σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
η) Το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία µε τους
εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 
3
θ) Την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, την επιβολή προστίµων καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζοµένων που
υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
ι) Την τέλεση των πολιτικών γάµων.
Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
 
3) Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης και
Λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Βασιλική Καραβία
 στην οποία µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) την εποπτεία των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου – ΤΕΒΑ – Κέντρου Κοινότητας
β) την µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας – Προστασίας,
σε συνεργασία µε τους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που έχουν σχετικές αρµοδιότητες στον τοµέα
της Κοινωνικής Πολιτικής.
γ) την εποπτεία του τµήµατος Παιδείας, Βιβλιοθηκών και ∆ια Βίου Μάθησης για την εκπόνηση και υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και προγραµµάτων κατάρτισης που αφορούν διαφορετικές ηλικιακές οµάδες.
δ) Τον συντονισµό των Σχολικών Επιτροπών και προγραµµάτων του ∆ήµου για την παιδεία, σε συνεργασία
µε τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας.
ε) Την τέλεση των πολιτικών γάµων.
στ) την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες, και την επιβολή προστίµων , εκτός
όσων εκ του νόµου ανήκουν στη δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου ως εκπροσώπου του Φορέα, καθώς και την
ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου, καθώς και την υπογραφή για τη χορήγηση αδειών εργαζοµένων που
υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
 Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
 
4) Αντιδήµαρχος, Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μέριµνας, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, Βασίλειος Γρούµπας
 στον οποίο µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία και ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του τµήµατος
Λογιστηρίου και Προϋπολογισµού, του τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, του τµήµατος του Ταµείου,
του τµήµατος προµηθειών καθώς και του γραφείου οικονοµικών θεµάτων ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου
καθώς και του τµήµατος αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων.
 
4
β) Τη συνυπογραφή των χρηµατικών βεβαιωτικών καταλόγων είσπραξης και των χρηµατικών εντάλµατων
πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (άρθρο 58
παρ.1 περιπτ. ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.∆.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τµ. VII
175/2007).
γ) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων ∆Ε
Μοσχάτου – Ταύρου.
δ) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης των ΚΕΠ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μοσχάτου και
Ταύρου.
ζ) την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών διοικητικής µέριµνας του ∆ήµου ( πρωτόκολλο, καθαρίστριες
κτιρίων, φύλακες, κλητήρες, τηλ. κέντρο).
στ) την τέλεση των πολιτικών γάµων
θ) την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη
χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
 Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
 
5) Αντιδήµαρχος, Πολιτισµού, Πολιτιστικής Πολιτικής, Ανάδειξης Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικών
Θεσµών και εκδηλώσεων, Παντελεήµων ∆είξιµος
στον οποίο µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Την εποπτεία του σχεδιασµού και της υλοποίησης εκδηλώσεων προγραµµάτων και δράσεων, σε
συνεργασία µε τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου, Πνευµατικό Κέντρο και Κοινωφελή Επιχείρηση.
β) Την εποπτεία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των ετήσιων φεστιβάλ και πολιτιστικών θεσµών και
εκδηλώσεων του ∆ήµου.
γ) την µέριµνα για την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
τοπικής και εθνικής µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών,
κινηµατογράφων και θεάτρων, σχολών διδασκαλίας µουσικής, χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κ.λπ.
δ) την τέλεση των πολιτικών γάµων
ε) την έκδοση και υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και
πράξεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες καθώς και την υπογραφή για τη
χορήγηση αδειών εργαζοµένων που υπάγονται στις Υπηρεσίες που εποπτεύει.
 Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
Η θητεία των Αντιδηµάρχων ορίζεται από 9/9/2019 έως 8/9/2020.
 Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
 
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση
 

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.